SK EN

Služby

V súčasnosti naša spoločnosť spracováva nasledovné odpady podľa katalógu odpadov:

Druh Názov odpadu Kategória
16 01 03 opotrebované pneumatiky O
19 12 04 plasty a guma (len guma z mechanického spracovania odpadov) O
19 12 12 iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 (len podrvené pneumatiky) O

Rozhodnutie číslo A 2009/02353-03 Cse, vydané 24.11.2009 OuŽP v Dunajskej Strede pre recykláciu odpadových plastov a elastomérov R3 nás oprávňuje recyklovať 15000 ton odpadu za jeden rok. Rozhodnutie bolo predľžené 29.5.2014 pod číslom OU-DS-OSZP-2014/006616-02 Crg.

Základný cenník

na zhodnocovanie odpadu


Cenník služieb na zhodnocovanie
odpadu platný od 01.01.2019

16 01 03 opotrebované pneumatiky
   
Osobné pneumatiky (cca 7 kg/ks t.j. 0,50 €/ks) 70,- €/t bez DPH
Nákladné pneumatiky (do 22,5”), (cca 50 kg/ks t.j. 5,- €/ks) 100,- €/t bez DPH
Nadrozmerné pneumatiky – poľnohospodárske 130,- €/t bez DPH
Netriedený PKW + LKW 150,- €/t bez DPH
Drvená guma z pneumatík 30,- €/t bez DPH
   
Príplatok za nečistoty
(blato, zemina, piesok, kameň, atď.)
100,- €/t bez DPH