SK EN
Naspäť
Predchádzajúci Nasledujúci

DRON Industries s.r.o. splnila cieľ určený Environmentálnym fondom.

16. januára 2019 Dron Industries Recyklacia Pneumatik

Naša spoločnosť uzavrela zmluvný vzťah dňa 2. 8. 2012 s „Recyklačným fondom“ v súčasnosti „Environmentálny fond“ na poskytnutie nenávratnej dotácie na projekt: Zhodnocovanie opotrebovaných pneumatík a autofluffu. Poskytnutú finančnú pomoc spoločnosť použila v súlade so stanovenými podmienkami v zmluve a úspešne dokončila výskumno-vývojovú prácu a následne uviedla technologickú linku do prevádzky v roku 2013. Po úspešnom uvedení technologickej linky na spracovanie sme mohli prijať zvýšené množstvo odpadovej pneumatiky aj za podmienok vyplývajúcich zo zmluvy t. j. bezodplatne odoberať opotrebované pneumatiky a autofluffu od spracovateľov starých vozidiel.

Napriek skúsenostiam a úzkou spoluprácou so slovenskými vysokými školami z Bratislavy a Košíc sa v priebehu zavedenia novej linky vyskytli technické problémy, riešenie ktorých si vyžiadalo pozastavenie výrobného procesu a odstránenie technických nedostatkov. Tieto momenty spôsobovali sklz pri splnení nábehovej krivky, ktoré sme však oznamovali poskytovateľovi. Po dohode s Environmentálnym fondom sme dostali termín splnenia nábehovej krivky do konca roku 2018. Splnenie zmluvných podmienok sme dosiahli dňa 30. júna 2018 a túto skutočnosť sme okamžite nahlásili Environmentálnemu fondu. Na základe tejto skutočnosti, poverení členovia Environmentálneho fondu vykonali miestne šetrenie v mieste našej spoločnosti DRON Industries s.r.o. v Milečanoch, ktorej predmetom bolo dodržiavanie zmluvných podmienok a záväzkov.

Záver tejto kontroly bol pozitívny pre našu spoločnosť. Kontrolou na mieste bolo zistené a podpísaním zmluvy o ukončení zmluvného vzťahu potvrdené, že DRON Industries s.r.o. splnila celkové zmluvné záväzky uvedené v Zmluve o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu.

Tieto záväzky sa nám podarilo splniť aj vďaka neustálemu vývoju a vylepšeniu našej technológie. Pomocou tohto postupu možno opotrebované pneumatiky zhodnotiť v súlade s vytýčenými požiadavkami a s výrobou hodnotných finálnych výrobkov.

POĎAKOVANIE: V mene vedenia našej spoločnosti DRON Industries s.r.o. by som sa chcel poďakovať vedeniu Recyklačného fondu za poskytnutie finančnej pomoci a taktiež vedeniu a pracovníkom Environmentálneho fondu za spoluprácu na dosiahnutie úspešného cieľa.

Ing. László Farkas
Generálny riaditeľ DRON Industries s.r.o.