SK EN
Naspäť
Predchádzajúci Nasledujúci

Spolupráca medzi spoločnosťami PTCHEM s.r.o – DRON Industries s.r.o na likvidácii ekologickej záťaže spôsobenej gudrónmi.

04. februára 2019 Gudrónové Jamy 34 350X233

Gudrón je mäkký prírodný, toxický asfalt. Vzniká ako vedľajší produkt po spracovaní ropy kyselinou sírovou. Tieto zbytky sa obvykle umiestňovali na skládky - jamy vo voľnej prírode. Tieto úložiská začali vnikať v 60 rokoch minulého storočia.

Bolo to aj v prípade skládky v Devínskej Novej Vsi. Musíme podotknúť, že ochrana životného prostredia s dôrazom na ochranu spodnej vody bola v minulosti vysoko zanedbávaná! Ťažko si vieme dnes predstaviť, že skládky na gudróny boli v minulosti zaizolované proti nepriaznivému vplyvu na spodné vody. Sanácia jednej takej gudrónovej skládky bola vykonaná v rokoch 2014 až 2015 v Devínskej Novej Vsi. Vtedy bolo vyčlenených 12,5 milióna EUR z eurofondov na jej sanáciu. Zamerali sa hlavne na tú časť, ktorá sa dala spáliť a zbytok gudrónov sa uložila na inú skládku. Na spaľovanie respektíve spoluspaľovanie sa využili cementačné pece. Nakoľko gudróny majú ropný pôvod ich pachová stopa nepríjemne zaťažovala obyvateľstvo, okolo ktorých bol gudrón odvážaný v nákladných vozidlách.

Ďalšou skládkou gudrónov je v katastri obce Predajná v blízkosti bývalej Petrochema a. s. Dubová, ktorá bola v likvidácii. V súčasnosti priestory sú pod gesciou spoločnosti PTCHEM s.r.o., ktorá nadobudla majetok v konkurznom konaní. Spoločnosti PTCHEM s.r.o. nie je ľahostajná ochrana životného prostredia. Na základe toho sa zaviazal riešiť jednu z naj závažných ekologických záťaží, ktorá vznikla zavinením predchádzajúcich majiteľov. V minulosti nadviazala kontakt s našou spoločnosťou za účelom spolupráce pri sanácii gudrónovej skládky pri obci Predajná. Spoločnosť PTCHEM s.r.o. a DRON Industries s.r.o. začali na tejto problematike spolupracovať v septembri 2017. Následne podpísali zmluvu o spolupráci. Na základe tejto vzájomnej spolupráci začalo vývojové oddelenie DRON Industries s.r.o. skúmať možnosti reálnej recyklácie gudrónového odpadu.

Spoločnosť DRON Industries s.r.o. sa zaoberá s materiálovo-chemickou recykláciou termickým krakovaním odpadov so zameraním sa na polymérne materiály s dôrazom na odpadové pneumatiky od roku 2003. S 15 ročnou skúsenosťou toho času prevádzkuje zariadenie vyvinuté a zhotovené práve podľa vlastného patentu. Na tomto výskumno-vývojovom procese sa zúčastňovala aj rada Vysokých škôl z Bratislavy , Košíc a aj zo zahraničia ako z Rakúska a aj z Maďarska. Po vyhodnotení environmentálnej závažnosti prijala túto ponuku, ako ďalšiu výzvu. Mieni zhmotniť svoje vedomosti a praktické skúsenosti pri pomoci likvidácii závažnej ekologickej záťaže v Predajnej. Nakoľko pokusy na spoluspaľovanie týchto gudrónov v minulosti nedosahovali očakávané výsledky a gudróny sa mohli použiť len v zriedenom pomere. Výskumno-vývojové oddelenie spoločnosti DRON Industries s.r.o. vyvinulo metódu a súbor technologických zariadení za pomoci ktorých, sa neriešiteľný problém - recyklácia gudrónov dostala do reálnej fázy. Dosiahnuté výsledky a analýzy jednotlivých krokov počas spracovania gudrónového odpadu pomocou prototypu novovyvinutej technologickej linky poukázali na reálnu možnosť spracovania tohto odpadu.

Na základe dosiahnutých výsledkov počas skúšok je spoločnosť DRON Industries s.r.o. pripravená zúčastniť sa na odstránení závažnej environmentálnej záťaže gudrónu v obci Predajná.

FOTO zdroj: bbonline.sk